kupuję   0,00 zł
Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPOMAT.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Lampomat.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.lampomat.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lampomat.pl, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lampomat.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Lampomat.pl, działający pod adresem www.lampomat.pl, prowadzony jest przez Lampomat sp. z o.o. (dawniej Lampomat Arkadiusz Grabowski), NIP: 7792534323, KRS: 0000940099, e-mail: sklep@lampomat.pl, ul. Grunwaldzka 73, 60-312 Poznań.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lampomat.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 400 MHz, 128 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lampomat.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lampomat.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Lampomat.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Lampomat.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Lampomat.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Lampomat.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Dane osobowe szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności są przetwarzane w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Klienta, Lampomat usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe, a także usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej nakazuje przechowywanie danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klientów znajduje się w dziale Polityka Prywatności.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Lampomat.pl,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lampomat.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lampomat.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lampomat.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

9. Klient składając zamówienie oświadcza iż zna i akceptuje czas wysyłki podany na stronie produktu. Czas wysyłki podany jest pod ceną produktu oraz w koszyku, w sekcji z podsumowaniem zamówienia.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Firmy kurierskiej

Koszty dostawy wynoszą: Płatność przy odbiorze - 26,90 zł. Płatność przelewem 19,90 zł. Wysyłka na palecie - wyceniana indywidualnie. Wysyłka za granicę - wyceniana indywidualnie. Wysyłka na palecie za granicę - wyceniana indywidualnie, po złożeniu zamówienia. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub po złożeniu zamówienia dla produktów z dostawą wycenianą indywidualnie.

3. Termin realizacji dostawy podany jest na stronie danego produktu i liczy się od kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty - dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym; od kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia - dla zamówień płatnych przy odbiorze lub szybkim przelewem.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

5. Transport indywidualny i paletowy

Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz aktualizacji kosztów transportu zamówionego towaru w przypadku, gdy towar ze względu na swoje gabaryty wymaga wysyłki paletowej lub dedykowanej. Informacja odnośnie takiej aktualizacja kosztu transportu zostanie przekazana do klienta. Jednocześnie w wyniku powstania tej aktualizacji kosztu, klient ma pełne prawo do rezygnacji z dotychczas zawartej umowy.

VI. Ceny, metody płatności i rachunek

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
- przelewem;
- za pobraniem;
- płatnością w systemie Przelewy24.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Rachunek lub faktura do zamówienia wysyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu w terminie do trzech dni roboczych od wysyłki zamówienia.

5. W przypadku zamówień niektórych produktów sklep może wymagać wpłaty 30% zaliczki.

6. Lampomat nie wyraża zgody na wpłaty z użyciem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) do transakcji, które nie są objęte obowiązkową płatnością MPP.

7. Promocje i rabaty nie łączą się.

VII. Wyceny i zapytania indywidualne

Indywidualne wyceny produktów i odpowiedzi na zapytania składane poza sklepem internetowym (np. przez wiadomość e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 45 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że zwroty od firm nie są przyjmowane.

Formularz odstąpienia od umowy pobierzesz w tym miejscu.

W celu skutecznego odstąpienia od umowy Konsument musi zwrócić produkty do sklepu Lampomat w terminie do 45 dnia, licząc od dnia doręczenia do Kupującego.

W przypadku odesłanych produktów, co do których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub produktów niepełnowartościowych, Lampomat może naliczyć opłatę za magazynowanie produktu, po siedmiu dniach kalendarzowych od wysłania do Odsyłającego wezwania do odbioru produktów z magazynu Lampomat. Opłata za bezumowne przechowywanie towaru w magazynie Lampomat wynosi 6,00 zł brutto za 1 dzień kalendarzowy za każde opakowanie.  Kupujący zobowiązuje się, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 403), do pokrycia wszelkich kosztów dochodzenia przez Lampomat przeterminowanych należności Kupującego, w szczególności: prowizji firm windykacyjnych, jeżeli zostaną zaangażowane przez Lampomat; kosztów korespondencji windykacyjnej i wszelkich innych kosztów windykacji, którymi Lampomat zostanie obciążony przez dany podmiot zajmujący się windykacją należności od Kupującego; kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w przypadku dochodzenia przez Lampomat należności od Kupującego na drodze sądowej.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Lampomat.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Lampomat.pl, sklep@lampomat.pl. Lampomat.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

4. Lampomat.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Lampomat.pl jako sprzedawcy. Lampomat.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

5. Opłata za bezumowne przechowywanie towaru w magazynie Lampomat wynosi 6,00 zł brutto za 1 dzień kalendarzowy za każde opakowanie i może być naliczona po siedmiu dniach kalendarzowych od wezwania Kupującego do odbioru produktów z magazynu Lampomat. Kupujący zobowiązuje się, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 403), do pokrycia wszelkich kosztów dochodzenia przez Lampomat przeterminowanych należności Kupującego, w szczególności: prowizji firm windykacyjnych, jeżeli zostaną zaangażowane przez Lampomat; kosztów korespondencji windykacyjnej i wszelkich innych kosztów windykacji, którymi Lampomat zostanie obciążony przez dany podmiot zajmujący się windykacją należności od Kupującego; kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w przypadku dochodzenia przez Lampomat należności od Kupującego na drodze sądowej.

Formularz reklamacji pobierzesz w tym miejscu.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Lampomat.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Lampomat.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Lampomat.pl, sklep@lampomat.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Lampomat.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

XII. Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności i przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w sekcji Polityka Prywatności w Sklepie internetowym. 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lampomat.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium